اخبار اصلی
آرشیو اخبار
در این بخش با وارد کردن کد پرسنلی و کد رمز میتوانید فیش های حقوقی سه ماهه اخیر خود را رویت نموده در صورت نیاز آنرا چاپ کنید فیش حقوق کارکنان
در این قسمت می توانید راهنمای آموزشی سیستم فیش حقوقی را مشاهده نمایید. راهنمای آموزشی

1 کاربران آنلاین

با سامانه سیار، نیازی به مراجعه کارکنان به ستاد مرکزی نخواهد بود